สภาการศึกษาเร่งเดินหน้าปฏิรูปการเรียนรู้ นัด ๒

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธาน

 

    คณะอนุกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีความยืดหยุ่น หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ในทุกระดับ จัดทำข้อเสนอแนะ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ และดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย

   
   

    สำหรับการประชุมวันนี้ มีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ 
    ๑. คุณภาพคนไทยในศตวรรษที่ ๒๑ 
    ๒. (ร่าง) กรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาภาคบังคับเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
    ๓. แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการเรียนรู้

ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา