เดินหน้า ๕ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู

เลขาธิการสภาการศึกษา เดินหน้าเร่งขับเคลื่อนข้อสรุป ๕ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู แบ่งคณะทำงาน ๒ ชุดย่อยร่างกรอบแนวคิดรายละเอียดยุทธศาสตร์ฯ

   

เป้าหมายสำคัญ “สร้างระบบและรูปแบบการผลิตครูเพื่อการผลิตครูที่มีสมรรถนะ มีความเป็นเลิศเหมาะสมกับการเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้   

    วันนี้ (๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เพื่อเร่งรัดการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู เตรียมนำเสนอเป็นแนวทาง (white paper) ต่อคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ณ ห้องประชุม ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
   
    รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ ได้แบ่งงานให้คณะอนุกรรมการฯ แยกเป็น ๒ ชุดย่อย ประกอบด้วย ๑. คณะทำงานชุดผลิตครู และ ๒. คณะทำงานชุดพัฒนาครู เพื่อร่างกรอบแนวคิดรายละเอียดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ภายใต้เป้าหมายสำคัญคือ สร้างระบบและรูปแบบการผลิตครูเพื่อการผลิตครูที่มีสมรรถนะ มีความเป็นเลิศเหมาะสมกับการเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” โดยได้เน้นย้ำต่อคณะทำงานทั้ง ๒ ชุด ขอให้วางแผนโดยมองการณ์ไกลอย่างน้อย ๑๐ ปี หรือ ๑๕ ปี เพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ติดขัดในการขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูในอนาคต

 
   

    ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบร่วมกันเบื้องต้นสำหรับร่าง ๕ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู จากเดิมที่ได้ร่างไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

               •ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การปฏิรูประบบและรูปแบบการผลิตครู

               •ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปฏิรูประบบและรูปแบบการพัฒนาครู

               •ยุทธศาสตร์ที่ ๓ (ปรับเพิ่มเติมยุทธศาสตร์) การปฏิรูประบบการใช้ครูและระบบบริหารงานบุคคลของครู   

               •ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปฏิรูปการวิจัยของสถาบันผลิตและพัฒนาครู

               •ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตละพัฒนาครู

        สำหรับ ๕ ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูฉบับนี้ คณะทำงานคาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ได้ภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์นี้ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา