คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศ

       พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งวันที่ 23 มกราคม 2558 ที่ 2/2558

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา


       เลขาธิการสภาการศึกษาเป็นที่ปรึกษารศ.จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานอนุกรรมการ พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ ผศ.สมบัติ อยู่เมือง รศ.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ ผศ.วีระชาติ กิเลนทอง ผอ.สำนักงานสถิติ แห่งชาติหรือผู้แทน ผอ.สำนักงบประมาณหรือผู้แทน ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยหรือ ผู้แทน ผอ.สำนักเศรษฐกิจแรงงาน สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานหรือผู้แทน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้แทน ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือผู้แทน ผอ.สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยหรือผู้แทน ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนหรือผู้แทน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจหน้าที่
        1. เสนอโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และสถานศึกษาที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การ วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และการติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษา
        2. ออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา ทั้งข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา ทั้งด้านปัจจัยกระบวนการผลผลิตและผลลัพธ์ ข้อมูลด้านทรัพยากรและการเงินของสถานศึกษา ฯลฯ 
        3. จัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งสำนักงานบริหารและการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทำหน้าที่รวบรวม บันทึก และจัดกระทำข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานส่วนกลาง
        4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร
        5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ อำนวยการมอบหมาย