ปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา

          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ มีรองศาสตราจารย์จีรเดช อู่สวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ ณ ห้องประชุมลำพอง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ

 

 

           รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ กล่าวว่า การปฏิรูปการศึกษา สิ่งสำคัญ คือ เรื่องของข้อมูลสารสนเทศ ที่จะต้องนำมาใช้วิเคราะห์และสังเคราะห์นโยบายทางการศึกษา ซึ่งทาง สปช. และ สนช. มีข้อเสนอที่อยากจะให้หน่วยงานที่จัดทำนโยบายทางการศึกษาผูกกับเรื่องของแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้วย เพราะฉะนั้น สกศ. ในอนาคตจะต้องดูในเรื่องของนโยบายทางการศึกษา ควบคู่ไปกับเรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคนไว้ด้วยกัน จึงต้องมีความชัดเจน และความถูกต้องของข้อมูลการศึกษาทั้งระบบ ปัจจุบันมีการขาดแคลนแรงงานในบางประเภท ในขณะที่การผลิตและพัฒนากำลังคนบางประเภทเราผลิตเกินกว่าความต้องการของตลาด ผลิตออกมาแล้วตกงาน หากในอนาคตประเทศไทยยังไม่สามารถที่จะดำเนินการกำกับทิศทางการศึกษาได้ เราก็ไม่สามารถผลิตคนให้ตรงกับความต้องการ และไม่สามารถที่จะสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นระบบ

           ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ มีอำนาจในการเสนอโครงสร้างและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ทั้งระดับหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การวัดผล การติดตามประเมินผล ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษา ตลอดจนออกแบบระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลการดำเนินงาน กระบวนการผลิตและผลลัพธ์ และด้านการเงินของสถานศึกษา และจัดทำข้อเสนอแนวทางการจัดตั้งสำนักงานบริหารและการจัดการข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา รวบรวม บันทึกและจัดกระทำข้อมูลเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงานส่วนกลาง โดยวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางการดำเนินการปฏิรูประบบข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาของประเทศ ซึ่งได้มีการนำเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๕๘ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการดำเนินการดังกล่าว โดยการรวบรวมข้อมูลจะนำเอาข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ ได้จัดทำอยู่แล้วมารวบรวม คล้ายๆ ศูนย์ข้อมูลหรือห้องสมุดของข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน

               นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การดูแลการออกใบอนุญาตสถานศึกษา (รัฐ/เอกชน)เพื่อใช้ในการจัดระบบการบริหารสถานศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษา เช่น กระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน ฯลฯ โดยกำหนดให้มีหน้าที่ที่จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยแก่หน่วยงานที่กำกับดูแล แต่ไม่ขัดแย้งกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเสนอในครั้งต่อไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)