แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมการประชุมประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องอินฟินิตี้ ๑ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗และที่ประชุมฯ ได้รับทราบ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกศ. ๗๒๕/๒๕๕๗ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

อีกทั้งที่ประชุมยังรับทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านต่างๆ

๑.      ด้านติดตามและประเมินผลการศึกษา (นายสมนึก พิมลเสถียร เป็นประธาน) ประเด็นสำคัญที่นำเสนอ คือ  ความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาการออกแบบและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ (ร่าง) กรอบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๒.      ด้านการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  (นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นประธาน) ประเด็นสำคัญที่นำเสนอ คือ ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบSmart Classroom  และร่วมประชุมทางวิชาการเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารูปแบบใหม่

๓.      ด้านพัฒนาศักยภาพเยาวสตรีในสถานศึกษา (นางวัชรินทร์ ศานตระกูล รองประธาน) ประเด็นสำคัญที่นำเสนอ คือ การรายงานสรุปผลการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้การทำงานร่วมระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และสรุปผลการดำเนินโครงการยุวกาชาดโรงเรียนลำปางกัลยาณีบำเพ็ญประโยชน์

และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ การดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา และคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

นอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณา บทบาทของสภาการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา เช่น บทบาทหน้าที่ โครงสร้าง และบทบาทที่ควรจะเป็นของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในอนาคตอีกด้วย

                                                                                                                                                      ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.