ประชุมคณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

           รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมประชุม คณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุม 

 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

   
     

            การประชุมครั้งนี้มีเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ ๑) ข้อเสนอและมุมมองต่อการจัดการศึกษาไทย เสนอโดย คณะผู้เชี่ยวชาญประเทศฟินแลนด์ ๒) การปฏิรูปการอาชีวศึกษา ๓) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคณะอนุกรรมการณ เพิ่มเติม

   
 

ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา