สปช.เผยพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ

         สปช.เผยพิมพ์เขียวยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา เปิดมิติใหม่หนุน กมธ.ลุยจัดทำรายละเอียดยกเครื่องการศึกษาทั้งระบบกระจายอำนาจสู่พื้นที่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ผันงบตรงสู่ผู้เรียนปูทางสุ่หลักประกันการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำจัดสรรงบใหม่เป็นคานงัด ตอบโจทย์ชีวิต-โลกทำงาน ผลักดันกองทุนหนุนงานปฏิรูป สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกพื้นที่ เป็นพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ
          ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.)แถลงข่าวเรื่องที่คณะกรรมาธิการได้เสนอร่างรายงานยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ต่อ สปช.เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ก่อนไปจัดทำรายละเอียดมานำเสนอสภา เพื่อขอความเห็นชอบต่อไปซึ่งผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน รองประธานกมธ.นำเสนอว่า ต้องปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ทั้งระบบ สร้างพลเมืองคุณภาพให้แข่งขันได้ มีเป้าหมายสู่การพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย 70 ล้านคน
          "รศ.ประภาภัทร นิยม เลขานุการ กมธ.ได้เสนอยุทธศาสตร์การกระจายอำนาจเป็นหัวใจควบคู่การปฏิรูปที่เป็นคานงัดสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.การปฏิรูประบบการบริหารจัดการที่กระจายอำนาจสู่พื้น ผลักดันให้มีเครือข่ายสมัชชาพลเมือง ร่วมสนับสนุนและตรวจสอบธรรมาภิบาลการจัดการศึกษาทุกระดับ 2.การปฏิรูประบบการเงินการคลัง มุ่งกระจายงบประมาณการศึกษาลงสู่ผู้เรียนและสถานศึกษาโดยตรง ปูทางสู่ระบบการประกันโอกาสการศึกษา เช่นเดียวกับระบบประกันสุขภาพของประเทศ และ3.การปฏิรูประบบการเรียนรู้ เน้นการเรียนรู้ที่ใช้ในชีวิตและการทำงาน และเน้นปฏิรูประบบการผลิตพัฒนาครูคุณภาพ"
           ดร.อมรวิชช์ กล่าวย้ำว่า ประชาชนคาดหวังจากการปฏิรูปครั้งนี้ ต้องการการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ และเท่าเทียมให้บุตรหลานดี มีคุณภาพ และเท่าเทียมให้บุตรหลาน และเน้นความพร้อมภาคประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีสภาการศึกษาจังหวัดในพื้นที่ 15 จังหวัด ที่เริ่มออกแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับจังหวัดของตน ทั้งนี้ สมาชิก สปช.47 คน ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อแนวคิดการปฏิรูปฯ ที่ กมธ.นำเสนอ
           "สปช.ยังสนับสนุนการผลักดันกองทุนสนับสนุนการปฏิรูป และหน่วยงานอิสระให้เตรียมพร้อมรับภารกิจต่างๆ ตลอดจนการหนุนเสริมการทำงานของสภาการศึกษาจังหวัดที่มีองค์กรอย่างเช่น สสค.ขับเคลื่อนอยู่แล้ว และกำลังรอการผลักดันร่าง พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ พ.ศ.... ผ่าน สนช.ทั้งนี้ กมธ.ปฏิรูปฯ ต้องทำงานร่วมกับ กมธ.ปฏิรูปอีกหลายคณะ เช่น การปกครองท้องถิ่น การเงินการคลัง สื่อ และสาธารณสุขก่อนจัดทำรายละเอียดแผนปฏิรูปการศึกษาฯเสนอสภาเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป" ดร.อมรวิชช์ กล่าว--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก