ประชุมคณะปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

         นางสิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ โดยมี ดร. พิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนคำคูพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น แผนปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ (มีนาคม – กันยายน ๒๕๕๘) แผนปฏิบัติการโครงการนำร่องจังหวัดประชาคมปฏิรูปการเรียนรู้ (Empowering Reform Provinces) โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นใน ๔ ภูมิภาค ประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และโครงการ website เครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้

           

ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)