ประชุมคณะอำนวยการปฏิรูปการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

โดยมี รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการสภาการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                การประชุมครั้งนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งด่วนเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มาตรการเร่งด่วนเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู หลังจากนั้นที่ประชุมได้ชี้แจงวาระเพื่อทราบ ได้แก่ ความก้าวหน้าของการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา และข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  
  
  

ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา