ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา

     นางสุทธศรี วงษ์สมาน แถลงข่าวร่าง Roadmap การปฏิรูปการศึกษา

 

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยถึงผลการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร.ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการ หรือ Roadmapการปฏิรูปการศึกษา ตั้งแต่ปี 2558 - 2564 โดยมีกรอบการปฏิรูป 6 ด้าน 1. การปฏิรูปครู 2. การกระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 3. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 4. ปรับระบบการผลิตและพัฒนากำลังคน 5. ปฏิรูปการเรียนรู้ และ 6. การปรับระบบการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และได้เพิ่มเติมรายละเอียดในส่วนของการปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการโดยจะรื้อระบบบรรจุแต่งตั้งและโยกย้ายครูเพื่อให้ได้คนดี คนเก่ง มีจรรยาบรรณ มาเป็นครู ปรับรื้อและทบทวนระบบการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มจำนวนครูในบางกลุ่ม และวางระบบพัฒนาครู โดยอาจจะมีการศึกษาระบบคูปองอบรมพัฒนาครู รวมถึงจะกำหนดมาตรการให้ครูอยู่ประจำห้องเรียนและให้ผู้บริหารอยู่ประจำโรงเรียนให้มากขึ้นและอาจจะมีการทบทวนระบบบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการศึกษา โดยเฉพาะระบบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายราย

 

นอกจากนี้ จะทบทวนโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งจะมอบให้สำนักงานศึกษาธิการภาคไปจัดระดมความเห็นในพื้นที่ รวมถึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดระดมความเห็นในภาพรวม และจะมีการจัดทำวิจัยทั้งจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการและจากหน่วยงานภายนอกมาร่วม เบื้องต้นจะทำวิจัยระยะสั้น เพื่อหาข้อสรุปถึงจุดอ่อน จุดแข็งของโครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและมาพิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงตรงส่วนไหนอย่างไร ก่อนที่จะเปิดเวทีใหญ่เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิรูปจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 19กรกฎาคม จากนั้นจากสรุปร่างRoadmapปฏิรูปการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม และนำเสนอหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาพิจารณาภายในเดือนสิงหาคม ก่อนจะสรุปเพื่อทำแผนปฏิรูปการศึกษาเสนอต่อสภาปฏิรูปประเทศในกันยายนต่อไป

“กระทรวงศึกษาธิการจะสานต่อเจตนารมณ์ของหัวหน้า คสช. โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านเว็บไซต์ปฏิรูปการศึกษา www.edreform.moe.go.th และfacebook www.facebook.com/thailandedreform  Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สาระสำคัญในเว็บไซต์จะประกอบด้วย เจตนารมณ์ คสช. ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา การร่วมแสดงความคิดเห็น (web board) กิจกรรมการดำเนินงาน เวทีสาธารณะ สำรวจความคิดเห็น (poll) และความก้าวหน้า/แหล่งข้อมูล” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป