ปฏิรูปครูสู่อนาคตประเทศไทย

          นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการเสวนา เรื่อง “ปฏิรูปครูสู่อนาคตประเทศไทย”  

วันที่ ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมบุญยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

           รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายที่จะปฏิรูปประเทศไทยให้พ้นจากภาวะวิกฤตที่ประเทศเผชิญอยู่ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สวัสดิการ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคม และประชาชนอย่างมาก จึงกำหนดให้มีการปฏิรูปในหลายด้าน โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนการสอน และการปฏิรูปครู ซึ่งถือว่าครูเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้ การพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรม ความดี ได้นั้น ผู้ที่เป็นครูจะต้องพัฒนาตนเองอย่างรวดเร็ว ให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ ที่ดีงาม เพื่อสั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ และเป็นต้นแบบให้แก่เยาวชน และสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ หลายด้านทั้งในด้านสังคม ความเป็นอยู่ของประชาชน อาชีพ การแข่งขัน ที่หากประชาชนและเยาวชนของประเทศ ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างยากลำบาก รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวอีกว่า จึงเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน และประชาชนทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้การปฏิรูปเป็นรูปธรรม ชัดเจน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยหน่วยงานทางการศึกษา ควรเร่งสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในประเทศ การเป็นตัวอย่างที่ดี การเพิ่มและการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันและมีคุณภาพ การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจิตสำนึกความเป็นคนไทย การปฏิรูปครูไทยโดยเน้นการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ปฏิรูประบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงจัดให้มีการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทย พ้นจากวิกฤตและส่งผลให้ประเทศสามารถก้าวต่อไปอย่างมีศักดิ์ศรีเทียบเท่าอารยประเทศ

อุษา/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.