พิจารณาร่าง ROADMAP

      นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม ๒๕๕๗) ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ


   ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมว่า วันนี้คณะกรรมการสภาการศึกษาได้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับร่าง
ROADMAP การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔ ที่จะส่งไปยังคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ก่อนที่จะเสนอไปยังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่างดังกล่าว และให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์หลากหลาย อาทิเช่น ต้องกำหนดประเด็นระยะเร่งด่วนให้ชัดเจน จัดทำ ROADMAP เป็นแผนระยะยาวที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่า ควรปลูกฝังคนไทยให้มีคุณลักษณะ เช่น มีวินัย มีความเป็นพลเมือง สามารถก้าวทันเรียนรู้ทั้งเรื่องตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์เรียนรู้เรื่องของโลก และเรียนรู้การพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการสร้างทุนทางปัญญาในการพัฒนาคนที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอื่นๆ ซึ่งในการวาง ROADMAPเพื่อปฏิรูปนั้นที่ประชุมอยากให้เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ จากนั้นจึงนำไปสู่การพัฒนาส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาหลักสูตรหรือพัฒนาครู โดยให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และพัฒนาการศึกษาให้เชื่อมโยงกับด้านอื่นๆ รวมถึงให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคนดี เป็นต้น

ทั้งนี้ ร่าง ROADMAPการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔ นั้นประกอบด้วย ๖ กรอบแนวทาง ได้แก่ ๑.ปฏิรูปครู  ๒.ปฏิรูปการเรียนรู้ ๓.เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง-เท่าเทียม ๔.ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ๕.ผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และ ๖.ปรับระบบการใช้ ICTเพื่อการศึกษา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

******************************************

ศศิพิชญ์/สรุป, วิชัย/ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ.