สรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะ ส่วนภูมิภาค

       สรุปผลการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Forum) ส่วนภูมิภาค : ปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย

 

 
 
 
  .pdf Public Forum(24 sep 57)-A.pdf    
  .jpg หน้าปก Public.jpg