แนวทางการดำเนินงาน 5 เรื่อง

         ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

        เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้มีฉันทามติเบื้องต้น แต่งตั้ง ดร.พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธาน กมธ.ปฏิรูปการศึกษาฯ และได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน 5 เรื่อง ได้แก่
        1. ผลักดันให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ และเชื่อมโยงการพัฒนาทุกด้านสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศระยะยาว
        2. ขจัดความเหลื่อมล้ำ และประกันโอกาสเข้าถึงการศึกษาของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม
        3.ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะการพัฒนาครู พัฒนาสถานศึกษา ซึ่งในอนาคตจะไม่เน้นการพัฒนาเขตพื้นที่ แต่จะเน้นพัฒนาครูและโรงเรียน รวมถึงการเพิ่มสมรรถนะของคนไทยและของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
        4. ลดขนาดการจัดการภาครัฐ และกระจายอำนาจไปสู่เขตพื้นที่และสถานศึกษา โดยภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด และ
        5. ปรับกลไกทางกฎหมายให้รองรับการปฏิรูป เช่น การปรับโครงสร้าง รวมถึงวางกลไกที่ลดการแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง เช่น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะตั้งให้เป็นรูปแบบการทำงานที่คล้ายกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ ศาลรัฐธรรมนูญ

         เลขาธิการ กพฐ. กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้แม้ว่าตนจะเป็นสมาชิก สปช. แต่ก็ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. ด้วย จึงมีหน้าที่สำคัญที่ต้อง เตรียมการรองรับการทำงานต่าง ๆ ตามแนวทางการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้น จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 2 ชุด ประกอบด้วย คณะทำงานกลุ่มการบริหารจัดการ โดยจะทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็น ทำประชาพิจารณ์ จัดประชุม สัมมนา เป็นเรื่องเชิงธุรการ และ คณะทำงานกลุ่มด้านวิชาการ มีหน้าที่ประมวลข้อมูล เพื่อนำเสนอไปยัง กมธ.ปฏิรูปการศึกษาฯ และตนเชื่อว่าก่อนที่จะมีการปฏิรูปประเทศภายใน 1 ปี อาจจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เพื่อเสนอต่อ สปช.ให้ดำเนินการในทันทีด้วย.--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์