ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษา

       สกศ. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำมาพิจารณา เช่น นโยบายรัฐบาล แนวโน้มและทิศทางของโลกทั้งในระดับอาเซียนและสากล

ประเด็นเรื่อง                ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

วัน เวลาออกอากาศ     วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

วิทยากร                     นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา

ประเด็นสนทนา

ผู้ดำเนินรายการ                          :    ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นอย่างไร

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา     :    ภารกิจหลักของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)เป็นองค์กรหลักด้านการจัดทำและพัฒนาแผนการศึกษาแห่งชาติ พัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษาและกฎหมายการศึกษาของชาติ ประเด็นเหล่านี้เป็นทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

                                        สกศ. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำมาพิจารณา เช่น นโยบายรัฐบาล แนวโน้มและทิศทางของโลกทั้งในระดับอาเซียนและสากล

ผู้ดำเนินรายการ                          :    ขอเรียนถามท่านผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษาเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา     :    ในระยะแรกได้มีการศึกษาวิจัย ขณะนี้เป็นช่วงที่คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รวบรวมมา ทั้งจากการศึกษาและวิจัย การดำเนินการคืบหน้าไปพอสมควร

                                        ในส่วนของนโยบายการศึกษา สกศ. ได้รับมอบหมายให้ศึกษาในเรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะเรื่องการผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของประเทศไทย มั่นคน มั่งคั่ง ยั่งยืน ทำอย่างไรให้สามารถผลิตคนได้ตรงตามความต้องการ มีสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการทั้งในระดับประเทศ และอาเซียน

ผู้ดำเนินรายการ                         :    ปัจจัยสำคัญหรือแรงเสริมใด ที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างสมรรถนะที่แข็งแกร่งในการพัฒนาประเทศ

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :    มุ่งไปทางด้านการพัฒนากำลังคน ส่วนในทิศทางของโลก มีการศึกษาจากการวิจัยพบว่า คนเป็นศูนย์กลางในทุกมิติ เป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ

                                        ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จได้ นอกจากมีนโยบายที่จัดเจน รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามทิศทางที่นโยบายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดสรรงบประมาณ การเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตและพัฒนากำลังคน การศึกษาคือ การลงทุนอย่างหนึ่ง ไม่ได้มุ่งเฉพาะวัยทำงานเท่านั้น จากข้อมูลพบว่า มีการลงทุนด้านการศึกษาเฉพาะวัยเรียนซึ่งมีประมาณ ๑๒ – ๑๔ ล้านคน การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประมาณ ๕ แสนล้านบาทต่อปี การศึกษาระดับอุดมศึกษาประมาณแสนล้านบาทต่อปี แต่ข้อมูลที่จะพัฒนาคนในวัยทำงานซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ประมาณ ๔๐ ล้านคนไม่ปรากฎ ทั้ง ๆ ที่มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ

                                        คนส่วนหนึ่งที่จะต้องคำนึงในการวางแผนในอนาคตคือ ผู้สูงวัย จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ ๒ – ๓ เท่าตัวในอีก ๒ – ๓ ปีข้างหน้า ผู้สูงอายุบางส่วนมีประสบการณ์สูง สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ อีกส่วนต้องอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาให้ช่วยตัวเองได้ โดยไม่เป็นภาระ สิ่งเหล่านี้จะต้องคำนึงมาก เพราะโครงสร้างประชากรได้เปลี่ยนแปลงไป

ผู้ดำเนินรายการ                        :    การเตรียมแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในด้านการศึกษาของกลุ่มคนในวัยแรงงาน หรือกลุ่มคนผู้สูงอายุไว้อย่างไร

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :    แผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องเปลี่ยนไป โดยมีการเน้นทุกช่วงวัย ตั้งแต่ก่อนแรกเกิด คือ ต้องให้ความรู้กับคนที่จะมีครอบครัวว่า เมื่อมีครอบครัวแล้ว จะสร้างครอบครัวอย่างไรอยู่อย่างไรจึงจะมีความสุข มีความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เป็นภาระกับสังคม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแนวทางซึ่งถ้ามีการวางแผนชัดเจน จะมีหลักสูตรต่าง ๆ ตามมา

ผู้ดำเนินรายการ                        :    การศึกษาการปฏิรูปต่อไปจะมุ่งไปสู่บุคคลทุกช่วงวัย ไม่ได้จำกัดเฉพาะกับวัยเรียนเท่านั้น

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :    ถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลที่เป็นเรื่องเร่งด่วน ก็จะมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบไปทำแล้ว แต่ที่รวบรวมเป็นแผน นโยบาย อาจต้องรอระยะเวลา ซึ่งถ้าในแผนการศึกษาแห่งชาติ

จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในปีหน้าจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศ ช่วงแรก เริ่มดำเนินการวิจัย เมื่อร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ และรับฟังความคิดเห็น จะให้คณะกรรมการพิจารณา และสุดท้ายจะดำเนินการประกาศใช้เป็นแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติสามารถบังคับใช้เป็นกฎหมายได้ทำให้การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเห็นผลอย่างจริงจัง เนื่องจากมีสภาพเป็นกฎหมายที่สามารถดำเนินการได้ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ใช่แค่เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น

ผู้ดำเนินรายการ                         :    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาคิดว่าในการขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสามารถไปในทิศทางที่กำหนดได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานใด

ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา    :    ประการแรกคือ ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือประชาชนที่มีบุตรหลานเข้ารับการศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้สูงวัย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สกศ. จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งได้มาจากพื้นฐานความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาวิพากวิจารณ์แผนการศึกษาชาติ รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการปฏิรูปการศึกษาทำการปรับทิศทางพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งเป็นกฎหมายและมีผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาอยู่  นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการประชุมคู่ขนานมาอย่างต่อเนื่อง