ทิศทางการดำเนินงานการปฏิรูปการศึกษา

       สกศ. ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่นำมาพิจารณา เช่น นโยบายรัฐบาล แนวโน้มและทิศทางของโลกทั้งในระดับอาเซียนและสากล

อ่านเพิ่มเติม...

ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา

          ความก้าวหน้าการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการไปแล้ว ๙ ครั้ง บางเรื่องเป็นเรื่องที่อนุกรรมการฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม บางเรื่องเป็นเรื่องรับทราบเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

อ่านเพิ่มเติม...

แนวทางการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน

      กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณาปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ลดจำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาก 8 กลุ่ม เหลือ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กได้เรียนน้อยลง

อ่านเพิ่มเติม...

ปรับ ’ทัศนคติ’ ก่อนคิดจะปฏิรูปการศึกษา

          การยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกระบวนการปฏิรูปการศึกษา เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจ วาทกรรมที่อ้างถึงผลลัพธ์ทางการศึกษาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลการสอบที่ตกต่ำ (หรืออย่างน้อยต่ำกว่าประเทศ อื่นๆ)

อ่านเพิ่มเติม...

ความก้าวหน้าปฏิรูปการศึกษา

           รัฐบาลพอใจปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเริ่มเห็นผลหลายประเด็น อาทิ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นโยบายลดภาระในการสอบ O-NET การเก็บภาษีเงินได้โรงเรียนกวดวิชา

อ่านเพิ่มเติม...