ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

เรื่องอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
61 กระทู้ 152 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: เรียน cu-tep ตัวต่อต ...
โดย keisharocamora
6 ปี 11 เดือน ที่ผ่านมา
ข่าวเกี่ยวกับปฏิรูปการศึกษา ความเคลื่อนไหว
28 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โดย vandee
7 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ปฏิรูปครู

รื้อระบบบริหารบุคคล เพื่อให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
รื้อระบบบริหารบุคคล เพื่อให้ได้คนเก่งคนดีมาเป็นครู
215 กระทู้ 595 ตอบกลับ
โดย oooz
7 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา
กำหนดมาตรการให้ครูอยู่ประจำห้องเรียนและผู้บริหารอยู่ประจำโรงเรียน
17 กระทู้ 125 ตอบกลับ
โดย beaupotter
7 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
ทบทวนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
11 กระทู้ 76 ตอบกลับ
โดย birdday
4 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการกระจายครูที่เหมาะสม
19 กระทู้ 50 ตอบกลับ
โดย Uniqe.WM
7 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา
• ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
3 กระทู้ 41 ตอบกลับ
โดย เด็กไทย
7 ปี 10 เดือน ที่ผ่านมา
• แก้ปัญหาหนี้สินครู
4 กระทู้ 34 ตอบกลับ
โดย vandee
7 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

เพิ่ม-กระจายโอกาสและคุณภาพอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง ปรับเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ
พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
1 กระทู้ 48 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: ระบบการศึกษาทางไกล
โดย ครูชนบท
8 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา
พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง
5 กระทู้ 49 ตอบกลับ
โดย ชาวบ้าน
8 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา
ปรับเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ ทุกประเภทให้เป็นธรรม
8 กระทู้ 59 ตอบกลับ
โดย ครูชายขอบ
7 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
ให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดช่วงเวลาให้ทุกสื่อจัดรายการเพื่อการศึกษาในช่วงที่เหมาะสม
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
ควบคุมร้านเกมทั้งเวลาเปิดปิดและเนื้อหาสาระ
1 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: แสดงความคิดเห็น
โดย ครูรอง
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เร่งรัดพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน
1 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โดย ไหล
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา

ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ

ทบทวนโครงสร้างและบทบาท ศธ. และการบริหารในพื้นที่ กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนหรือพื้นที่เป็นฐาน
ทบทวนโครงสร้างและบทบาท ศธ. และการบริหารในพื้นที่
23 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โดย ครูน้อยคอยดู
7 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา
กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนหรือพื้นที่เป็นฐาน
4 กระทู้ 66 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา
การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
3 กระทู้ 48 ตอบกลับ
โดย KROOTAI
7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
เพิ่มอิสระในการบริหารและสามารถตรวจสอบได้แก่โรงเรียนและสถานศึกษา
2 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา
ทั้งวิธีการประเมินของหน่วยงานประเมินต่างๆ
5 กระทู้ 43 ตอบกลับ
โดย anuwat
7 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา
วิธีการได้มาของตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ในคณะกรรมการ
3 กระทู้ 50 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 1 เดือน ที่ผ่านมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
0 กระทู้ 47 ตอบกลับ
โดย wia
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนและภาคประชาสังคม
1 กระทู้ 40 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
รื้อระบบจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบเงินอุดหนุนรายหัว
3 กระทู้ 46 ตอบกลับ
โดย นายบุญรวย สายแก้ว
7 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา

การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ จัดทวิภาคี สหกิจศึกษาเข้มข้น
ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ
3 กระทู้ 49 ตอบกลับ
โดย โลชา วิราชดำเนิน
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
จัดทวิภาคี สหกิจศึกษาเข้มข้น ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ
เร่งใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
1 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โดย Le Peak
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
ผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก เพื่อวิจัยและสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีแก่ประเทศ
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ

ปฏิรูปการเรียนรู้

เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้
เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้
12 กระทู้ 48 ตอบกลับ
โดย sptbeyond
7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 อาชีพ
16 กระทู้ 49 ตอบกลับ
โดย athidet
7 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
4 กระทู้ 39 ตอบกลับ
โดย ครูชายขอบ
7 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน
8 กระทู้ 58 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: niwato san
โดย why ทำไม?
7 ปี 7 เดือน ที่ผ่านมา
ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
2 กระทู้ 40 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 4 เดือน ที่ผ่านมา
ขยายผลต้นแบบ/การนำร่องรูปแบบที่ดี เช่น โรงเรียนสัตยาไส โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูปแบบ Bottom Up
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ

ปรับระบบการใช้ ICT เพื่อการศึกษา

จัดทำแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อต่างๆ
จัดทำแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยพัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อต่างๆ มีระบบรับรองและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเนื้อหา
8 กระทู้ 33 ตอบกลับ
โดย sompoht
7 ปี 8 เดือน ที่ผ่านมา
เตรียมความพร้อมของครู
1 กระทู้ 47 ตอบกลับ
โดย admin
8 ปี 3 เดือน ที่ผ่านมา
โครงสร้างพื้นฐาน และระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
3 กระทู้ 52 ตอบกลับ
โพสต์ล่าสุด: อินเตอร์เน็ต ip star ...
โดย eiei MAN
7 ปี 9 เดือน ที่ผ่านมา
ยกเว้นภาษีอากรการนำเข้าอุปกรณ์
0 กระทู้ 0 ตอบกลับ ไม่ปรากฏ

ใครออนไลน์อยู่บ้าง

รวมจำนวนผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 0 สมาชิก และ 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ระดับการใช้งาน:  ผู้ดูแลเว็บ หัวหน้าผู้ดูแลฟอรัม ผู้ดูแลบอร์ด ถูกแบน บุคคล บุคคลทั่วไป

  • จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 894 | สมาชิกรายล่าสุด: AlyacoP
  •  
  • รายชื่อสมาชิกทั้งหมด »
  • จำนวนข้อความทั้งหมด: 2754 | จำนวนกระทู้ทั้งหมด: 475
  • จำนวนsectionทั้งหมด: 7 | จำนวนหมวดทั้งหมด: 38
  • กระทู้เปิดอ่าน: 0 | เปิดอ่านเมื่อวานนี้: 0
  • กระทู้ที่มีการโต้ตอบในวันนี้: 0 | กระทู้ที่มีการตอบของเมื่อวานนี้: 0
เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้าเว็บ: 0.362 วินาที